Училишни практики во демократската ера

Archive

Структура на Веб страна на тема „Справување со дискриминација“

Од учениците се бара да замислат ситуација во која наставникот им забранува на оние ученици кои носат сина облека да излезат на голем одмор со објаснување дека треба да ја средат училницата. Учениците во парови дискутираат за следните прашања: Како би се чувствувале доколку сте еден од тие кои носеле сина ...

Партиципација на децата и младите во донесување на заеднички одлуки

Наставникот им посочува на учениците слика со порака за учество, односно неучество во донесување одлуки. Повикува на дискусија како учениците го разбираат процесот на носење одлуки, какво влијание има истото во нашиот живот и со какви последици можеме да дојдеме во контакт по донесувањето на одлуките. Ги прашува дали се благодарни ...

Стрип за насилство и дискриминација

Учениците се потсетуваат на активноста за правата на децата и нивната истражувачка работа на правата на насилство и злоупотреба и дискриминација. На учениците им се поставуваат следните прашања: ·         Што знаете  сега повеќе за правата на децата, особено за правата на насилство и злоупотреба и дискриминација, кои подетално ги истражувавте? ·         Дали ...

Сајбер насилство

Сајбер насилство е нова форма на насилство најчесто помеѓу тинејџерите, но доста често се појавува и кај возрасните. Тоа е всушност еден вид на насилство коешто се појавува на социјалните мрежи и на интернетот. Тука спаѓа секој вид на навредување, потсмевање или омаловажување на социјалните мрежи. За разлика од врсничкото насилство, ...

Справување со дискриминација

Дискриминација значи секое правење разлика, искористување или ограничување на луѓето врз основа на нивните колективни идентитети (пол/род, класа, етнос, сексуален идентитет) со што ги загрозува или оневозможува остварувањето или заштитата на нивните човекови права и слободи. Има 6 типа на дискриминација според "Equality Act 2010": Директна дискриминација, Дискриминација што прозилегуава од ...

Човекови права и Конвенција за правата на децата

Учениците седнуваат во круг. Се зема клопче волница и учениците го фрлаат еден на друг, кажувајќи „Имам право на...“ Од учениците се очекува да кажат некое свое право што тие сметаат дека го имаат. Штом еден ученик ќе го каже своето право, го фрла клопчето на друг ученик по негов избор ...

Активно учество на учениците

Учениците преку бура на идеи се прашуваат да наведат кои права на децата ги познаваат. Одговорите на учениците се пишуваат на табла. Напишаните права се резимираат и доколку не е наведено правото, почитување на мислењето на децата (член 12 од Конвенцијата за правата на децата), правото на дискриминација (член 2) ...

Борба против насилство на интернет

На таблата (или на слајд 1) се пишува следната стимулирачка изјава. Од учениците се бара секој индивидуално да ја прочита изјавата и се поттикнуваат тивко и без коментари на глас да размислат за неа. Вашиот пријател го објави овој коментар на социјаните мрежи: „Се чуствувам тажно... зошто луѓето не ме оставаат на ...

Кампања против насилство

Учениците се прашуваат што подразбираат под терминот интернет-насилство. Одговорите се пишуваат на табла (според одговорите на учениците може заеднички да резимира дека интернет-насилство е кога некој користи интернет или мобилен телефон да навредува, понижува, прави шеги или да им се заканува на другите).[vc_column width="1/2"][vc_column width="1/2"]

Креирање на политика за намалување на насилство

Учениците се потсетуваат на одржаната активност „Борба против насилство“. Се прашуваат дали се сеќаваат на сценаријата и улогите на кругот на поддршката на жртвите на насилство. Се резимираат следните улоги – пријатели,  училиште, други (семејство, полиција, младински клубови, веб-страници и кампањи преку интернет и социјални медиуми).