Училишни практики во демократската ера

Archive

Правата на децата и нивните одговорности

На едната старна од училницата се поставува напис „СЕ СОГЛАСУВАМ“ а од другата страна и „НЕ СЕ СОГЛАСУВАМ“ (да има доволно простор меѓу нив). Претходно се црта линија и на учениицте им се објаснува да замислат дека ова е скала од 1 до 10, каде што 10 е ЦЕЛОСНО СЕ ...

Како да спречиме насилно однесување

1.       Учениците се прашуваат: „Што значи да имаш добро – фер однесување и љубезно однесување спрема другите?“ (Се очекуваат одговори како што се: да се покаже почит, да се биде праведен, да се биде пријател со сите, меѓусебно да се сослушуваат, да не се исмејуваат, да не се навредуваат, да ...

Како да се спротиставиме?

1.       На табла се пишува изјавата: „Сѐ е во ред во нашето одделение!“ Учениците се прашуваат: „Дали навистина е така?“ 2.       На учениците им се дава задача да размислат за сѐ она што мислат дека не е во ред во нивното одделение. Од нив се бара да се потсетат на ситуации ...

Извори и типови на загадување на воздухот

Активноста започнува со дискусија по следните прашања: Што подразбирате под загадување на воздухот и квалитет на воздухот? Што мислите, дали квалитетот на воздухот во нашиот град е добар или лош? Што покажуваат податоците за степенот за загадување на воздухот во Скопје? (Можете да ги споделите најновите информации од истражувањата на Европската ...

Интернет-насилство, превенција и онлајн комуникација

Се пушта видео каде што јасно се демонстрира насилство кај учениците. Откако учениците ќе го проследат видеото, се поставуваат прашања за содржината на видеото. ·        Што забележавте од ова видео? ·         Дали беше во ред насилното однесување спрема момчето? ·         Како се чувствуваше момчето врз кое беше направено насилно однесување? ·         Ако ...