Училишни практики во демократската ера

Archive

Новинарско известување/Репортажа за загадување на воздухот

Од учениците се бара да се потсетат на заклучоците од истражувањата направени во врска со загадувањето на воздухот. На табла се пишуваат главните заклучоци. Учениците се потсетуваат на  следните регулативи и документи поврзани со правата за заштита на здрава животна средина.

Демократско дебатирање и собирање гласови

На учениците им се поставуваaт следните мотивирачки прашања: „Што правите кога некој ви кажува нешто со кое се согласувате?“, „Што правите кога некој ви кажува нешто со кое не се согласувате?“   Очекувани одговори: дебатираме, се караме, се повлекувам, понекогаш го менувам мислењето итн.

Справување со насилство на интернет

Со учениците се поведува дискусија според претходно дадената домашна работа да истражуваат на интернет за поимите: гласање, избори, демократија, учество на избори, набљудување, организации за набљудување на изборите (домашни и странски) и слично. Се појаснуваат поимите: номинација, кандидати, говор на изборна кампања, програма на кандидатот. На учениците им се објаснува ...

Насилство на интернет и дигитално граѓанство

Преку бура на идеи учениците се прашуваат да наведат кои веб-страници, социјални мрежи, апликации и сл. најчесто ги посетуваат (Instagram, FB, Twitter, Wikipedia, Twich, You tube...). На учениците им се поставуваат следните прашања: ·         Што најчесто пребарувате на интернет? ·         Освен Википедија, дали консултирате други веб-страници за пишување домашни задача? ·         Колку често ...

Интернет комуникација и безбедност

На учениците им се поставува прашањето дали користат интернет. Се очекува потврден одговор и им се поставува прашањето: „Кои правила за користење на интернет-мрежата ги знаете/применувате?“ Се применува техниката „бура на идеи“ и сите идеи што ги имаат учениците се запишуваат на табла. Се разгледуваат идеите што ги излистале учениците ...

Демократски вредности на граѓаните и општеството

Запознавање со ученичките права и одговорности. Истражување за демократските вредности на граѓаните и општеството. Развивање на аналитичко мислење. Продлабочување на знаењата од статистичка обработка на резултатите. Продлабочување на знаењата на графичко прикажување на резултатите.

Насилство на интернет

На учениците им се најавува дека продолжуваат со активности за насилство и интернет-насилство. Учениците во парови дискутираат за следните прашања дадени во работниот лист 1: Што значи да се биде храбар? (примери на очекувани одговори – да се има смелост, да се одбрани некој, да се спротивстави на социјални притисоци). Како ...

Емпатија – „Во чевлите на некој друг“

Учениците се прашуваат дали може да се сетат на некој пример кога  имале расправија со некој пријател или кога некоја блиска личност ги повредила нивните чувства – пример на ситуација кога посакале некој да ги разбере како се чувствувале? Од учениците се бара во парови да ги разменат своите искуства со ...

Реклама за правата на децата

На учениците им се поставуваат следните прашања како потсетување на правата на децата од претходните работилници: Зошто правата на децата се важни? Што мислите, дали може некое право да му се одземе на некого доколку не го заслужува? [vc_column width="1/2"][vc_column width="1/2"]

Интернет – Насилство и кршење на човековите права

Учениците се прашуваат: „Што е тоа насилство?“ и  дали чуле за поимот „електронско насилство“ или cyberbullying – бура на идеи. Учениците се делат и работат во 4 групи (по околу 5–6 ученици) на работниот лист – мисловна мапа – „Што е електронско насилство?“ Секоја група презентира и се води кратка дискусија за ...