Училишни практики во демократската ера

Archive

Човекови права и одговорности

На учениците им се поставуваат следните прашања: Што знаете за правата на децата? Со кој документ се регулирани  правата? Што знаете за Конвенцијата  на  правата  на   децата? Од учениците се бара преку бура на   идеи  да ја надополнат  реченицата ИМАМ   ПРАВО  НА..............  Одговорите на учениците се пишуваат  на табла.

Права и одговорности на учениците

Дали децата имаат право да прават што сакаат? (Ги наведувам учениците да размислуваат во рамки на домот, училиштето, меѓу своите другари и сл. – Очекувани одговори –  повеќе негативни одговори   Какви права имаат децата? – Очекувани одговори: право на живот, право на слобода, право на избор, право на слободно изразување, право на образование ...

Правата на децата и нивните одговорности

На едната старна од училницата се поставува напис „СЕ СОГЛАСУВАМ“ а од другата страна и „НЕ СЕ СОГЛАСУВАМ“ (да има доволно простор меѓу нив). Претходно се црта линија и на учениицте им се објаснува да замислат дека ова е скала од 1 до 10, каде што 10 е ЦЕЛОСНО СЕ ...

Човекови права и Конвенција за правата на децата

Учениците седнуваат во круг. Се зема клопче волница и учениците го фрлаат еден на друг, кажувајќи „Имам право на...“ Од учениците се очекува да кажат некое свое право што тие сметаат дека го имаат. Штом еден ученик ќе го каже своето право, го фрла клопчето на друг ученик по негов избор ...

Реклама за правата на децата

На учениците им се поставуваат следните прашања како потсетување на правата на децата од претходните работилници: Зошто правата на децата се важни? Што мислите, дали може некое право да му се одземе на некого доколку не го заслужува? [vc_column width="1/2"][vc_column width="1/2"]