Училишни практики во демократската ера

Archive

Партиципација на децата и младите во донесување на заеднички одлуки

Наставникот им посочува на учениците слика со порака за учество, односно неучество во донесување одлуки. Повикува на дискусија како учениците го разбираат процесот на носење одлуки, какво влијание има истото во нашиот живот и со какви последици можеме да дојдеме во контакт по донесувањето на одлуките. Ги прашува дали се благодарни ...

Изразување и творење – Дебатирање

На учениците им се најавува дека продолжуваат со активностите за учество и донесување одлуки, но на повисок степен. Преку бура на идеи (исто така и преку слајдови) се потсетуваат на претходната активност. Се поставуваат одредени прашања.

Новинарско известување/Репортажа за загадување на воздухот

Од учениците се бара да се потсетат на заклучоците од истражувањата направени во врска со загадувањето на воздухот. На табла се пишуваат главните заклучоци. Учениците се потсетуваат на  следните регулативи и документи поврзани со правата за заштита на здрава животна средина.

Демократско дебатирање и собирање гласови

На учениците им се поставуваaт следните мотивирачки прашања: „Што правите кога некој ви кажува нешто со кое се согласувате?“, „Што правите кога некој ви кажува нешто со кое не се согласувате?“   Очекувани одговори: дебатираме, се караме, се повлекувам, понекогаш го менувам мислењето итн.

Справување со насилство на интернет

Со учениците се поведува дискусија според претходно дадената домашна работа да истражуваат на интернет за поимите: гласање, избори, демократија, учество на избори, набљудување, организации за набљудување на изборите (домашни и странски) и слично. Се појаснуваат поимите: номинација, кандидати, говор на изборна кампања, програма на кандидатот. На учениците им се објаснува ...

Демократски вредности на граѓаните и општеството

Запознавање со ученичките права и одговорности. Истражување за демократските вредности на граѓаните и општеството. Развивање на аналитичко мислење. Продлабочување на знаењата од статистичка обработка на резултатите. Продлабочување на знаењата на графичко прикажување на резултатите.

Активно учество на учениците

Учениците преку бура на идеи се прашуваат да наведат кои права на децата ги познаваат. Одговорите на учениците се пишуваат на табла. Напишаните права се резимираат и доколку не е наведено правото, почитување на мислењето на децата (член 12 од Конвенцијата за правата на децата), правото на дискриминација (член 2) ...

Извори и типови на загадување на воздухот

Активноста започнува со дискусија по следните прашања: Што подразбирате под загадување на воздухот и квалитет на воздухот? Што мислите, дали квалитетот на воздухот во нашиот град е добар или лош? Што покажуваат податоците за степенот за загадување на воздухот во Скопје? (Можете да ги споделите најновите информации од истражувањата на Европската ...

Скала на учество

Учениците преку бура на идеи се прашуваат да наведат што подразбираат под активно учество на децата во донесување на одлуки. Одговорите се пишуваат на табла. Од учениците се бара да наведат примери на учество во донесување на одлуки во семејството, а потоа примери на учество во донесување на одлуки во училиштето. ...

Креирање на политика за намалување на насилство

Учениците се потсетуваат на одржаната активност „Борба против насилство“. Се прашуваат дали се сеќаваат на сценаријата и улогите на кругот на поддршката на жртвите на насилство. Се резимираат следните улоги – пријатели,  училиште, други (семејство, полиција, младински клубови, веб-страници и кампањи преку интернет и социјални медиуми).