Училишни практики во демократската ера

Archive

Сајбер насилство

Сајбер насилство е нова форма на насилство најчесто помеѓу тинејџерите, но доста често се појавува и кај возрасните. Тоа е всушност еден вид на насилство коешто се појавува на социјалните мрежи и на интернетот. Тука спаѓа секој вид на навредување, потсмевање или омаловажување на социјалните мрежи. За разлика од врсничкото насилство, ...

Како да спречиме насилно однесување

1.       Учениците се прашуваат: „Што значи да имаш добро – фер однесување и љубезно однесување спрема другите?“ (Се очекуваат одговори како што се: да се покаже почит, да се биде праведен, да се биде пријател со сите, меѓусебно да се сослушуваат, да не се исмејуваат, да не се навредуваат, да ...

Како да се спротиставиме?

1.       На табла се пишува изјавата: „Сѐ е во ред во нашето одделение!“ Учениците се прашуваат: „Дали навистина е така?“ 2.       На учениците им се дава задача да размислат за сѐ она што мислат дека не е во ред во нивното одделение. Од нив се бара да се потсетат на ситуации ...

Насилство на интернет и дигитално граѓанство

Преку бура на идеи учениците се прашуваат да наведат кои веб-страници, социјални мрежи, апликации и сл. најчесто ги посетуваат (Instagram, FB, Twitter, Wikipedia, Twich, You tube...). На учениците им се поставуваат следните прашања: ·         Што најчесто пребарувате на интернет? ·         Освен Википедија, дали консултирате други веб-страници за пишување домашни задача? ·         Колку често ...

Интернет комуникација и безбедност

На учениците им се поставува прашањето дали користат интернет. Се очекува потврден одговор и им се поставува прашањето: „Кои правила за користење на интернет-мрежата ги знаете/применувате?“ Се применува техниката „бура на идеи“ и сите идеи што ги имаат учениците се запишуваат на табла. Се разгледуваат идеите што ги излистале учениците ...

Насилство на интернет

На учениците им се најавува дека продолжуваат со активности за насилство и интернет-насилство. Учениците во парови дискутираат за следните прашања дадени во работниот лист 1: Што значи да се биде храбар? (примери на очекувани одговори – да се има смелост, да се одбрани некој, да се спротивстави на социјални притисоци). Како ...

Насилство на интернет

Се почнува  со  бура  на  идеи за поимот насилство. Учениците се поттикнуваат да дадат примери на секојдневно насилство и одговорите се пишуваат на табла. Откако ќе се исцрпат одговорите, побарајте од учениците да ги групираат во три категории: физичко, вербално и насилство со однесување.

Емпатија – „Во чевлите на некој друг“

Учениците се прашуваат дали може да се сетат на некој пример кога  имале расправија со некој пријател или кога некоја блиска личност ги повредила нивните чувства – пример на ситуација кога посакале некој да ги разбере како се чувствувале? Од учениците се бара во парови да ги разменат своите искуства со ...

Борба против насилство на интернет

На таблата (или на слајд 1) се пишува следната стимулирачка изјава. Од учениците се бара секој индивидуално да ја прочита изјавата и се поттикнуваат тивко и без коментари на глас да размислат за неа. Вашиот пријател го објави овој коментар на социјаните мрежи: „Се чуствувам тажно... зошто луѓето не ме оставаат на ...

Разговор како вид на комуникација

На учениците им се објаснува дека часот ќе го почнат со игра „Борба за портокал“. Оделението се дели на две групи, група А и група Б. На двете групи задачата им се дава посебно. На групата А ѝ се кажува да остане во училницата, додека на групата Б ѝ се ...