Училишни практики во демократската ера

Импресиум

Проектен тим

Проф. Виолета Петроска-Бешка

претседател на Центарот за човекови права и разрешување конфликти

Снежана Јанкуловска

координатор на Проектот

Катерина Мојанчевска

консултант и обучувач

Ана Томовска-Мисоска

консултант и обучувач

Сејхан Кадриовска

консултант и обучувач

Луан Имери

директор на Центарот за човекови права и разрешување на конфлкти

тим за развој на веб платформата

Бојан Каркалашев

програмер и супервизор

Поддржано од VISION Solutions