Училишни практики во демократската ера

СУГСГ ,,Зеф Љуш Марку”

Гимназијата „Зеф Љуш Марку“ во Скопје со својата шеесет и деветгодишна традиција и богата историја е прва гимназија на алабански јазик на територијата на Град Скопје.

Визијата на училиштето е создавање на „генерации на иднината“ од кои се очекува да бидат успешни и креативни личности кои ќе даваат придонес во развојот на општеството.

Отвореното општество, слободниот пазар, растот на техничко-технолошките достигнувања и развојот на информатичкото општество се главен предизвик за наставниот кадар на гимназијата да создава модерни, перспективни и креативни млади личности.

Голем број видни личности од спортот, политиката, уметноста и од образованието биле дел од училиштето.

ПЛАНОВИ НА АКТИВНОСТИ

НАСИЛСТВО И ИНТЕРНЕТ-НАСИЛСТВО

Правила во комуницијата – Ардиана Села, трета година, СУГС „Зеф Љуш Марку“, Скопје

Борба против говорот на омраза – Ардиана Села, трета година, СУГС „Зеф Љуш Марку“, Скопје

Насилство на интернет – Ајше Беќири, терта година, СУГС „Зеф Љуш Марку“, Скопје

 

ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ

Скала на учество – Шќипе Исмаил, СУГС „Зеф Љуш Марку“, Скопје

Дебатирање – Шќипе Исмаил, СУГС „Зеф Љуш Марку“, Скопје

 

ПРАВА НА ДЕЦАТА

Права и одговорности – Ана Тасевска, втора година, СУГС „Зеф Љуш Марку“, Скопје

Кои одговорности се поврзани со нашите права? – Ајше Беќири, терта година, СУГС „Зеф Љуш Марку“, Скопје

 

ДИСКРИМИНАЦИЈА

Справување со дискриминација – Ана Тасевска, втора година, СУГС „Зеф Љуш Марку“, Скопје

Активности

Човекови права и одговорности

На учениците им се поставуваат следните прашања: Што знаете за правата на децата? Со кој документ се регулирани  правата? Што знаете за Конвенцијата  на  правата  на   децата? Од учениците се бара преку бура на   идеи  да ја надополнат  реченицата ИМАМ   ПРАВО  НА..............  Одговорите на учениците се пишуваат  на табла. PDF документ од активноста

Права и одговорности на учениците

Дали децата имаат право да прават што сакаат? (Ги наведувам учениците да размислуваат во рамки на домот, училиштето, меѓу своите другари и сл. – Очекувани одговори –  повеќе негативни одговори   Какви права имаат децата? – Очекувани одговори: право на живот, право на слобода, право на избор, право на слободно изразување, право на образование и [...]

Изразување и творење – Дебатирање

На учениците им се најавува дека продолжуваат со активностите за учество и донесување одлуки, но на повисок степен. Преку бура на идеи (исто така и преку слајдови) се потсетуваат на претходната активност. Се поставуваат одредени прашања. PDF документ од активноста

Насилство на интернет

Се почнува  со  бура  на  идеи за поимот насилство. Учениците се поттикнуваат да дадат примери на секојдневно насилство и одговорите се пишуваат на табла. Откако ќе се исцрпат одговорите, побарајте од учениците да ги групираат во три категории: физичко, вербално и насилство со однесување. PDF документ од активноста

Разговор како вид на комуникација

На учениците им се објаснува дека часот ќе го почнат со игра „Борба за портокал“. Оделението се дели на две групи, група А и група Б. На двете групи задачата им се дава посебно. На групата А ѝ се кажува да остане во училницата, додека на групата Б ѝ се кажува да излезе надвор од [...]

Справување со дискриминација – прв дел

На учениците им се даваат инструкции кој каде да седне во училницата. Се бара секој од учениците од лист/листови хартија да направат топка. Потоа им се кажуваат правилата на играта: секој од своето место, без станување, треба да постигне погодок во корпата за отпадоци. Тој што ќе постигне „кош“, ќе добие награда. Наставникот ја позиционира [...]

Скала на учество

Учениците преку бура на идеи се прашуваат да наведат што подразбираат под активно учество на децата во донесување на одлуки. Одговорите се пишуваат на табла. Од учениците се бара да наведат примери на учество во донесување на одлуки во семејството, а потоа примери на учество во донесување на одлуки во училиштето. Одговорите се пишуваат на [...]

Борба против говор на омраза

На учениците им се објаснува дека активноста ќе вклучи истражување на употребата на интернетот како ресурс за добивање информации. Учениците ги прашуваме: • Дали и колку често користите интернет? • За што најчесто го користите интернетот? • Дали имате омилени веб-страници? • Кои се вашите омилени веб-страници? PDF документ од активноста