Училишни практики во демократската ера

ООУ „Лирија“

Основното училиште „Лирија“ од Скопје постои 74 години и во него учат 955 ученици со повеќе од 60-тина вработени.

Во училиштето се води грижа да се обезбедат услови за ефективна настава, позитивна клима на почит, соработка и одговорност кон сите со цел учениците да стекнат солидни знаења, култура и вештини за нивната понатамошна афирмација.

Училиштето се стреми да биде модерно, ефикасно и привлечно за учениците. На тој начин се градат личности што ќе бидат подготвени да се соочуваат со предизвиците на современото општество.

ПЛАНОВИ НА АКТИВНОСТИ

НАСИЛСТВО И ИНТЕРНЕТ-НАСИЛСТВО

Интернет-насилство – Недрет Фелеки, Шпреса Зибери, Гилтен Сума, Ганимет Реџепи, Бесим Чајани, седмо одделение, ОУ „Лирија“, Скопје

Како да се спротивставиме на проблематично однесување? – Шпреса Зибери, шесто одделение, ОУ „Лирија“, Скопје

Како да спречиме насилно однесување? – Бесим Чајани, четврто одделение, ОУ „Лирија“, Скопје

 

ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ

Кампања за намалување на загадување на воздухот – кампања Гилтен Сума, ОУ „Лирија“, Скопје

 

ПРАВА НА ДЕЦАТА

Правата на децата и нивните одговорности – Ганимет Реџепи, второ одделение, ОУ „Лирија“, Скопје

Активности

Правата на децата и нивните одговорности

На едната старна од училницата се поставува напис „СЕ СОГЛАСУВАМ“ а од другата страна и „НЕ СЕ СОГЛАСУВАМ“ (да има доволно простор меѓу нив). Претходно се црта линија и на учениицте им се објаснува да замислат дека ова е скала од 1 до 10, каде што 10 е ЦЕЛОСНО СЕ СОГЛАСУВАМ И 1 Е ВООПШТО [...]

Како да спречиме насилно однесување

1.       Учениците се прашуваат: „Што значи да имаш добро – фер однесување и љубезно однесување спрема другите?“ (Се очекуваат одговори како што се: да се покаже почит, да се биде праведен, да се биде пријател со сите, меѓусебно да се сослушуваат, да не се исмејуваат, да не се навредуваат, да нема насилство.)   2.       Учениците [...]

Како да се спротиставиме?

1.       На табла се пишува изјавата: „Сѐ е во ред во нашето одделение!“ Учениците се прашуваат: „Дали навистина е така?“ 2.       На учениците им се дава задача да размислат за сѐ она што мислат дека не е во ред во нивното одделение. Од нив се бара да се потсетат на ситуации на неправилно однесување или [...]

Извори и типови на загадување на воздухот

Активноста започнува со дискусија по следните прашања: Што подразбирате под загадување на воздухот и квалитет на воздухот? Што мислите, дали квалитетот на воздухот во нашиот град е добар или лош? Што покажуваат податоците за степенот за загадување на воздухот во Скопје? (Можете да ги споделите најновите информации од истражувањата на Европската агенција за животна средина [...]

Интернет-насилство, превенција и онлајн комуникација

Се пушта видео каде што јасно се демонстрира насилство кај учениците. Откако учениците ќе го проследат видеото, се поставуваат прашања за содржината на видеото. ·        Што забележавте од ова видео? ·         Дали беше во ред насилното однесување спрема момчето? ·         Како се чувствуваше момчето врз кое беше направено насилно однесување? ·         Ако [...]