Училишни практики во демократската ера

Права на децата

Пред 30 години светот ја усвои Конвенцијата за правата на детето. Со оваа Конвенција човештвото за прв пат во историјата јасно и недвосмислено ги дефинираше неотуѓивите права на најмладите граѓани на државите во светот.

Конвенцијата за правата на детето содржи права преку кои се обезбедува минимум заштита и минимум стандарди за правилен развој на децата, кои треба да бидат обезбедени од страна на државите. Оваа заштита на децата треба да биде обезбедена во рамките на здравствениот систем, во рамките на образованието на децата, во правните односи, како и во рамките на социјалните услуги за децата.

Конвенцијата за правата на децата структурално е составена од преамбула, која го претставува воведниот дел на конвенцијата и вкупно 54 членови категоризирани во пет посебни групи.

Првата група, се однесува на права на децата кои се од економски карактер или  економските права на децата, втората група ги покриваат правата на децата кои се однесуваат на социјалата и културта, или социјалните и културните права на децата, третата група опфаќа граѓански и политички права на децата, четвртата група ги опфаќа правта на децата кои влегуваат во делокругот на малолетничкото судство и петтата или последна група на права на децата се нивните хуманитарни права.

Активности

Човекови права и одговорности

На учениците им се поставуваат следните прашања: Што знаете за правата на децата? Со кој документ се регулирани  правата? Што знаете за Конвенцијата  на  правата  на   децата? Од учениците се бара преку бура на   идеи  да ја надополнат  реченицата ИМАМ   ПРАВО  НА..............  Одговорите на учениците се пишуваат  на табла. PDF документ од активноста

Права и одговорности на учениците

Дали децата имаат право да прават што сакаат? (Ги наведувам учениците да размислуваат во рамки на домот, училиштето, меѓу своите другари и сл. – Очекувани одговори –  повеќе негативни одговори   Какви права имаат децата? – Очекувани одговори: право на живот, право на слобода, право на избор, право на слободно изразување, право на образование и [...]

Правата на децата и нивните одговорности

На едната старна од училницата се поставува напис „СЕ СОГЛАСУВАМ“ а од другата страна и „НЕ СЕ СОГЛАСУВАМ“ (да има доволно простор меѓу нив). Претходно се црта линија и на учениицте им се објаснува да замислат дека ова е скала од 1 до 10, каде што 10 е ЦЕЛОСНО СЕ СОГЛАСУВАМ И 1 Е ВООПШТО [...]

Човекови права и Конвенција за правата на децата

Учениците седнуваат во круг. Се зема клопче волница и учениците го фрлаат еден на друг, кажувајќи „Имам право на...“ Од учениците се очекува да кажат некое свое право што тие сметаат дека го имаат. Штом еден ученик ќе го каже своето право, го фрла клопчето на друг ученик по негов избор држејќи го крајот од [...]

Реклама за правата на децата

На учениците им се поставуваат следните прашања како потсетување на правата на децата од претходните работилници: Зошто правата на децата се важни? Што мислите, дали може некое право да му се одземе на некого доколку не го заслужува? PDF документ од активностаРаботен лист