Училишни практики во демократската ера

Теми

Насилство и интернет-насилство

Насилство и комуникација

Постапките што вклучуваат физичка сила и/или моќ и заплашување со намера да повредат, оштетат или да убијат некого или нешто се акти на насилство.

Партиципација

Партиципација

Право на младите да се вклучат и да преземат задолженија и одговорности во секојдневниот живот на локално ниво, како и правото да влијаат на процесите во нивните животи на демократски начин.

Права на децата

Права на децата

Конвенцијата за правата на детето содржи права преку кои се обезбедува минимум заштита и минимум стандарди за правилен развој на децата, кои треба да бидат обезбедени од страна на државите.

Дискриминација

Дискриминација и емпатија

Дискриминација се сите акти на повреда на правата и слободите на луѓето врз основа на пол, раса, боја на кожа, род, припадност на маргинализирана група, етничка припадност, јазик, државјанство и т.н.