Училишни практики во демократската ера

Листа на активности

НАСИЛСТВО И ИНТЕРНЕТ-НАСИЛСТВО

 1. Правила во комуницијата – Ардиана Села, трета година, СУГС „Зеф Љуш Марку“, Скопје
 2. Борба против насилство на интернет – Анета Сековска, четврта година, СУГС „Орце Николов“, Скопје
 3. Борба против говор на омраза – Ардиана Села, трета година, СУГС „Зеф Љуш Марку“, Скопје
 4. Интернет-насилство – Недрет Фелеки, Шпреса Зибери, Гилтен Сума, Ганимет Реџепи, Бесим Чајани, седмо одделение, ОУ „Лирија“, Скопје
 5. Насилство на интернет – Ајше Беќири, терта година, СУГС „Зеф Љуш Марку“, Скопје
 6. Емпатија  – „во чевлите на некој друг“ – Нарциса Блажевска, осмо одделение, ОУ „Круме Кепески“, Скопје
 7. Спарвување со насилство на интернет – Татјана Пеливанова, девето одделение, ОУ „Круме Кепески“, Скопје
 8. Интернет-насилство и кршење на човековите права – Андријана Тасевска, седмо одделение, ОУ „Круме Кепески“, Скопје
 9. Кампања против насилство – изработка на веб страница – Кристина Ристовска, втора година, СУГС „Орце Николов“, Скопје
 10. Кампања против насилство – структура на веб страницата – Кристина Ристовска, втора година, СУГС „Орце Николов“, Скопје
 11. Насилство на интернет и дигитално граѓанство – Нарциса Блажевска, девето одделение, ОУ „Круме Кепески“, Скопје
 12. Интернет-комуникација и безбедност – Наташа Јаковческа, ОУ „Круме Кепески“, Скопје
 13. Како да се спротивставиме на проблематично однесување? – Шпреса Зибери, шесто одделение, ОУ „Лирија“, Скопје
 14. Како да спречиме насилно однесување – Бесим Чајани, четврто одделение, ОУ „Лирија“, Скопје

ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ

 1. Скала на учество – Шќипе Исмаил, СУГС „Зеф Љуш Марку“, Скопје
 2. Активно учество на учениците – Ивана  Лазеска, прва година, СУГС „Орце Николов“, Скопје
 3. Загадување на воздухот – проверка на фактите – Борче Димитриевски, ОУ „Круме Кепески“, Скопје
 4. Кампања за намалување на загадување на воздухот – кампања Гилтен Сума, ОУ „Лирија“, Скопје
 5. Креирање на политика за намалување на насилство – Анита Сековска, СУГС „Орце Николов“, Скопје
 6. Демократски вредности на граѓаните и општеството –  истражување – Наташа Јаковческа, ОУ „Круме Кепески“, Скопје
 7. Секој има право на глас – Татјана Пеливанова, ОУ „Круме Кепески“, Скопје
 8. Демократско дебатирање и собирање гласови, – Наташа Јаковческа, ОУ „Круме Кепески“, Скопје
 9. Новинарско известување/репортажа за загадување на воздухот – Борче Димитриевски, седмо одделение, ОУ „Круме Кепески“, Скопје
 10. Дебатирање – Шќипе Исмаил, СУГС „Зеф Љуш Марку“, Скопје
 11. Дебатираме и одлучуваме – Ивана  Лазеска, прва година, СУГС „Орце Николов“, Скопје

ПРАВА НА ДЕЦАТА

 1. Промовирање на правата на децата – Викторија Георгиевска, втора година, СУГС „Орце Николов“, Скопје
 2. Реклама за правата на децата – Андријана Тасевска, седмо одделение, ОУ „Круме Кепески“, Скопје
 3. Права и одговорности – Ана Тасевска, втора година, СУГС „Зеф Љуш Марку“, Скопје
 4. Кои одговорности се поврзани со нашите права? – Ајше Беќири, терта година, СУГС „Зеф Љуш Марку“, Скопје
 5. Правата на децата и нивните одговорности – Ганимет Реџепи, второ одделение, ОУ „Лирија“, Скопје

ДИСКРИМИНАЦИЈА

 1. Дискриминација – Ана Тасевска, втора година, СУГС „Зеф Љуш Марку“, Скопје
 2. Справување со дискриминација – изработка на веб страница – Кристина Ристовска и Ана Попризова, трета година, СУГС „Орце Николов“, Скопје
 3. Справување со дискриминација – структура на веб страницата – Кристина Ристовска и Ана Попризова, трета година, СУГС „Орце Николов“, Скопје
 4. Стрип за дискриминација и насилство – Викторија Георгиевска, втора година, СУГС „Орце Николов“, Скопје