Училишни практики во демократската ера

Стрип за насилство и дискриминација

Учениците се потсетуваат на активноста за правата на децата и нивната истражувачка работа на правата на насилство и злоупотреба и дискриминација. На учениците им се поставуваат следните прашања:

·         Што знаете  сега повеќе за правата на децата, особено за правата на насилство и злоупотреба и дискриминација, кои подетално ги истражувавте?

·         Дали тоа што го научивте за правата ви помага во вашето однесување во секојдневниот живот? Доколку е ДА, дајте примери, доколку е НЕ, зошто не?

Оставете коментар.