Училишни практики во демократската ера

Изразување и творење – Дебатирање

На учениците им се најавува дека продолжуваат со активностите за учество и донесување одлуки, но на повисок степен.

Преку бура на идеи (исто така и преку слајдови) се потсетуваат на претходната активност. Се поставуваат одредени прашања.

Оставете коментар.