Училишни практики во демократската ера

Човекови права и одговорности

На учениците им се поставуваат следните прашања:

Што знаете за правата на децата?

Со кој документ се регулирани  правата? Што знаете за Конвенцијата  на  правата  на   децата?

Од учениците се бара преку бура на   идеи  да ја надополнат  реченицата

ИМАМ   ПРАВО  НА…………..  Одговорите на учениците се пишуваат  на табла.

Оставете коментар.