Училишни практики во демократската ера

Справување со дискриминација

Дискриминација значи секое правење разлика, искористување или ограничување на луѓето врз основа на нивните колективни идентитети (пол/род, класа, етнос, сексуален идентитет) со што ги загрозува или оневозможува остварувањето или заштитата на нивните човекови права и слободи.
Има 6 типа на дискриминација според “Equality Act 2010”:

 • Директна дискриминација,
 • Дискриминација што прозилегуава од попреченост,
 • Индиректна дискриминација,
 • Виктимизација
Видео галерија

Директна дискриминација

Ако сте третирани несоодветно од некој, само поради тоа какви што сте, тоа се смета за директна дискриминација. Оваа дискриминација е против “Equality Act 2010” и е не незаконска. Ова значи дека жртвата може да го тужи насилиникот. Директна дискриминација може да биде поради:години, религија, сексуална ориентација, попреченост.

Индиректна дискриминација

Индиректна дискриминација – кога има правила што се однесуваат на сите, но врз одредени поединци тие правила имаат полош ефект во споредба со другите. Понекогаш индиректната дискриминација може да има полош ефект врз вас поради возраста, полот, сексуална ориентација, раса итн.

Дискриминација што произлегува од попреченост

Дискриминација што произлегува од попреченост е кога лице со хендикеп се тртира поразлично од лице без хендикеп.
Оваа дискримиација е незаконска, исто така законот ги заштиува лицата што имало попреченот во минатото. Има можност да имаат попреченост во иднината. Роднините, пријателите и негувателите на лицата со попреченост се истотака заштитени со закон против дискриминација.

Луѓето често се загрижени да поднесат жалба ако имаат постојан однос со одговорното лице (како што е работодавецот).
Сепак, виктимизацијата е незаконска според законите за дискриминација.

Виктимизација е кога некој подлежи, или се заканува да подлежи, друго лице на некоја форма на штета или штета, бидејќи тие:

 • поднеле претставка за дискриминација или сексуално вознемирување.
 • обезбедување информации или документи во врска со приговор за дискриминација или сексуално вознемирување.
 • разумно ги наметнаа своите права, или поддржаа туѓи права, според законите против дискриминацијата.прави наводи дека некое лице постапувало незаконски според законите против дискриминацијата.
 • Треба да добиете правен совет ако мислите дека сте или сте биле жртви за поднесување жалба.

27.01.2019

Европската комисија покрена постапка против Австрија поради намалување на детскиот додаток за странските работници чии деца живеат во посиромашните земји-членки. Од први јануари фамилијарните надоместоци и даночни олеснувања што Австрија ќе им ги исплаќа на децата што имаат живеалиште во друга земја-членка ќе зависи од трошоците за живот во таа држава.

Тоа значи дека голем број граѓани на ЕУ што работат во Австрија и плаќаат исти износи за придонеси и даноци, како и локалните работници, ќе добиваат помал надоместок само поради тоа што децата им живеат во друга држава.

Комисијата ѝ испрати на Австрија официјална опомена, како прв чекор против земјата поради кршење на европското право. Ако Австрија не го коригира својот закон, Комисијата може да го испрати случајот до Судот на ЕУ, чии пресуди се задолжителни и стануваат дел од европското законодавство.

– Во ЕУ не постојат работници од втора класа. Ако мобилните работници плаќаат еднакви придонеси како локалните работници, би требало да примаат и еднакви надоместоци и во случај децата да им живеат во друга членка. Во ЕУ не постојат деца од втора класа – истакна комесарката за вработување и социјални прашања, Мариан Тисен.

Австрија сега има два месеца за одговор на опомената од Комисијата. Во спротивно, Комисијата може да започне со вториот чекор во постапката, испраќањето на образложеното мислење, а ако и тоа не даде резултат, случајот ќе заврши пред Судот на ЕУ.

Австриската влада го предложи спорниот закон со образложение дека со тоа сака да ја спречи злоупотребата на системот за социјална помош.

27.01.2019

Германец покрена тужба за дискриминација против градот Ајхштат поради одлуката на градската управа – неколку паркинг места да ги резервира само за жени, што е воведено по случај со силување во тој дел од градот.

23.01.2019

Народниот правобранител не верува на исказите од страна на жртвите и во известувањето за запирање на постапката без никакво образоложение само ги пренесува одговорите на МВР. Досегашната пракса покажува дека укажувањата за потребите од преземање мерки не се соодветен механизам во борбата против дискриминаторско и вознемирувачко однесување и постапувања од страна на полицијата, а Народниот правобранител не мониторира дали препорачаните мерки навистина се преземаат. Бројот на пријави на случаи на несоодветно постапување од страна на полициски службеници расте, а неосудувањето на таквото однесување од страна на телата за еднаквост и неказнувањето на службениците од страна на Секторот за внатрешна контрола и обвинителството, само го охрабруваат ваквото однесување и постапување и ја зголемуваат недовербата кон механизмите за заштита”, се вели во соопштението.

Водичот за основи за дискриминација (Водичот) претставува систематизирано и
аналитичко разгледување на основите за дискриминација преку преглед на постојните дефиниции (и нивните составни елементи) дадени во меѓународното и домашното право, меѓународната и домашната практика на судовите и телата, како и во академската и сивата литература. Тој го појаснува нивното значење, опсегот, еволутивниот пат, отворените прашања и дискусии за значењето и опсегот на истите, и дава примери од практиката за дискриминација на определена основа, а со цел да им помогне на практичарите (пред сѐ на правните практичари) во разбирањето, толкувањето и применувањето на истите.

Основите разработени во овој Водич се оние кои се содржани во членот 3 на Законот за спречување и заштита од дискриминација (ЗСЗД).2Тоа се: пол, раса, боја на кожа, род, припадност на маргинализирана група, етничка припадност, јазик, државјанство, социјално потекло, религија или верско уверување, други видови уверувања, образование, политичка припадност, личен или општествен статус, ментална и телесна попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба или која било друга основа која е предвидена со закон или со ратификуван меѓународен договор.

Водичот се состои од три поглавја и еден анекс:

Поглавје I: појаснува што значи „основа за дискриминација“ и какви законски
модели постојат за дефинирање на основите.

Поглавје II: дава краток преглед на концептите врзани за еднаквоста и недискриминацијата кои се важни за разбирањето на основите, нивното толкување и примена во конкретни случаи или на конкретни ситуации.

Поглавје III: ги обработува посебно сите основи за дискриминација кои се
наведени во членот 3 од ЗСЗД.

Анексот содржи краток опис на методологијата според која беше изработен овој Водич. Постојната литература која беше консултирана при изработката на текстот се состоеше од правни документи (меѓународни договори и релевантни авторитативни толкување на истите, нивните travaux préparatoires и домашни закони); практика на меѓународните и домашните судови, трибунали и тела4; академска литература (странски и домашни
академски трудови); и сива литература. Големо влијание врз изработката на текстот имаа книгите и трудовите на Сандра Фредман, Марк Бел, Евелин Елис и Одни

 1. Терминот сива литература се однесува на неформалано публикувани материјали, како, на пример, извештаи, студии, трудови, итн, кои се објавени од организации, институции итн. чија примарна дејност не е издаваштвото.
 2. Закон за спречување и заштита од дискриминација. Службен весник на Република Македонија бр.50/2010; Одлука на Уставен суд У.бр.82/2010 (15.09.2010).
 3. Види вовед на Поглавје III за појаснување за заедничкото разгледување на основите пол и род; раса, боја на кожа и етничка припадност; и религија или верско уверување и други видови уверувања.
 4. Имињата на случаите од меѓународните судови и тела се дадени во оригинална транскрипција, со цел да им се олесни на корисниците на Водичот полесно консултирање на дополнителна литература во врска со истите

Примери за дискриминација:

Сара:

Се јавува во туристичка агениција за да резервира за одмор за првата недела од јуни.
Тие и понудуваат неколку опции а потоа таа објаснува дека има “BPD (емоционално нестабилна)”. Агенцијата потоа вели дека таа не може да уплати за одмор кај нив. На истиот ден нејзина пријателка, што нема ментални проблеми, се јавува на истата агенција и на неа и дозволуваат да резервира за истиот тој период. Туристичката агенција ја одбила Сара само поради нејзината состојба. Ова е директна дискриминација.

Стефан:

Стефан е ментално стабилен но сопственикот на теретаната во која тој вежба, слушнал дека Стефан е ментално нестабилен и поради тоа Стефан бил избркан од Теретаната. Ова е уште еден пример за директна дискриминација.

Сатиш:

Сатиш скоро се преселил во Англија од Индија. Тој бара работа, но не може да аплицира за рабпотата која ја сака бидејки компанијата прима само вработени кои имаат англиско државјанство. Ова е пример за индиректна расна дискриминација.

Приватна градинка:

Приватна градинка одбива да прими мало дете бидејки тој не може сам да оди во тоалет. Родителите им објаснуваат дека боледува од Hirschsprung, но тие сепак одбиваат. Ова е пример за дискриминација од попреченост

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Почетна

Дискриминација значи секое правење разлика, искористување или ограничување на луѓето врз основа на нивните колективни идентитети (пол/род, класа, етнос, сексуален идентитет) со што ги загрозува или оневозможува остварувањето или заштитата на нивните човекови права и слободи.
Има 6 типа на дискриминација според “Equality Act 2010”:

 • Директна дискриминација,
 • Дискриминација што прозилегуава од попреченост,
 • Индиректна дискриминација,
 • Виктимизација
Видео галерија

Директна дискриминација

Ако сте третирани несоодветно од некој, само поради тоа какви што сте, тоа се смета за директна дискриминација. Оваа дискриминација е против “Equality Act 2010” и е не незаконска. Ова значи дека жртвата може да го тужи насилиникот. Директна дискриминација може да биде поради:години, религија, сексуална ориентација, попреченост.

Индиректна дискриминација

Индиректна дискриминација – кога има правила што се однесуваат на сите, но врз одредени поединци тие правила имаат полош ефект во споредба со другите. Понекогаш индиректната дискриминација може да има полош ефект врз вас поради возраста, полот, сексуална ориентација, раса итн.

Дискриминација што произлегува од попреченост

Дискриминација што произлегува од попреченост е кога лице со хендикеп се тртира поразлично од лице без хендикеп.
Оваа дискримиација е незаконска, исто така законот ги заштиува лицата што имало попреченот во минатото. Има можност да имаат попреченост во иднината. Роднините, пријателите и негувателите на лицата со попреченост се истотака заштитени со закон против дискриминација.

Луѓето често се загрижени да поднесат жалба ако имаат постојан однос со одговорното лице (како што е работодавецот).
Сепак, виктимизацијата е незаконска според законите за дискриминација.

Виктимизација е кога некој подлежи, или се заканува да подлежи, друго лице на некоја форма на штета или штета, бидејќи тие:

 • поднеле претставка за дискриминација или сексуално вознемирување.
 • обезбедување информации или документи во врска со приговор за дискриминација или сексуално вознемирување.
 • разумно ги наметнаа своите права, или поддржаа туѓи права, според законите против дискриминацијата.прави наводи дека некое лице постапувало незаконски според законите против дискриминацијата.
 • Треба да добиете правен совет ако мислите дека сте или сте биле жртви за поднесување жалба.
Вести

27.01.2019

Европската комисија покрена постапка против Австрија поради намалување на детскиот додаток за странските работници чии деца живеат во посиромашните земји-членки. Од први јануари фамилијарните надоместоци и даночни олеснувања што Австрија ќе им ги исплаќа на децата што имаат живеалиште во друга земја-членка ќе зависи од трошоците за живот во таа држава.

Тоа значи дека голем број граѓани на ЕУ што работат во Австрија и плаќаат исти износи за придонеси и даноци, како и локалните работници, ќе добиваат помал надоместок само поради тоа што децата им живеат во друга држава.

Комисијата ѝ испрати на Австрија официјална опомена, како прв чекор против земјата поради кршење на европското право. Ако Австрија не го коригира својот закон, Комисијата може да го испрати случајот до Судот на ЕУ, чии пресуди се задолжителни и стануваат дел од европското законодавство.

– Во ЕУ не постојат работници од втора класа. Ако мобилните работници плаќаат еднакви придонеси како локалните работници, би требало да примаат и еднакви надоместоци и во случај децата да им живеат во друга членка. Во ЕУ не постојат деца од втора класа – истакна комесарката за вработување и социјални прашања, Мариан Тисен.

Австрија сега има два месеца за одговор на опомената од Комисијата. Во спротивно, Комисијата може да започне со вториот чекор во постапката, испраќањето на образложеното мислење, а ако и тоа не даде резултат, случајот ќе заврши пред Судот на ЕУ.

Австриската влада го предложи спорниот закон со образложение дека со тоа сака да ја спречи злоупотребата на системот за социјална помош.

27.01.2019

Германец покрена тужба за дискриминација против градот Ајхштат поради одлуката на градската управа – неколку паркинг места да ги резервира само за жени, што е воведено по случај со силување во тој дел од градот.

23.01.2019

Народниот правобранител не верува на исказите од страна на жртвите и во известувањето за запирање на постапката без никакво образоложение само ги пренесува одговорите на МВР. Досегашната пракса покажува дека укажувањата за потребите од преземање мерки не се соодветен механизам во борбата против дискриминаторско и вознемирувачко однесување и постапувања од страна на полицијата, а Народниот правобранител не мониторира дали препорачаните мерки навистина се преземаат. Бројот на пријави на случаи на несоодветно постапување од страна на полициски службеници расте, а неосудувањето на таквото однесување од страна на телата за еднаквост и неказнувањето на службениците од страна на Секторот за внатрешна контрола и обвинителството, само го охрабруваат ваквото однесување и постапување и ја зголемуваат недовербата кон механизмите за заштита”, се вели во соопштението.

Дополнително

Водичот за основи за дискриминација (Водичот) претставува систематизирано и
аналитичко разгледување на основите за дискриминација преку преглед на постојните дефиниции (и нивните составни елементи) дадени во меѓународното и домашното право, меѓународната и домашната практика на судовите и телата, како и во академската и сивата литература. Тој го појаснува нивното значење, опсегот, еволутивниот пат, отворените прашања и дискусии за значењето и опсегот на истите, и дава примери од практиката за дискриминација на определена основа, а со цел да им помогне на практичарите (пред сѐ на правните практичари) во разбирањето, толкувањето и применувањето на истите.

Основите разработени во овој Водич се оние кои се содржани во членот 3 на Законот за спречување и заштита од дискриминација (ЗСЗД).2Тоа се: пол, раса, боја на кожа, род, припадност на маргинализирана група, етничка припадност, јазик, државјанство, социјално потекло, религија или верско уверување, други видови уверувања, образование, политичка припадност, личен или општествен статус, ментална и телесна попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба или која било друга основа која е предвидена со закон или со ратификуван меѓународен договор.

Водичот се состои од три поглавја и еден анекс:

Поглавје I: појаснува што значи „основа за дискриминација“ и какви законски
модели постојат за дефинирање на основите.

Поглавје II: дава краток преглед на концептите врзани за еднаквоста и недискриминацијата кои се важни за разбирањето на основите, нивното толкување и примена во конкретни случаи или на конкретни ситуации.

Поглавје III: ги обработува посебно сите основи за дискриминација кои се
наведени во членот 3 од ЗСЗД.

Анексот содржи краток опис на методологијата според која беше изработен овој Водич. Постојната литература која беше консултирана при изработката на текстот се состоеше од правни документи (меѓународни договори и релевантни авторитативни толкување на истите, нивните travaux préparatoires и домашни закони); практика на меѓународните и домашните судови, трибунали и тела4; академска литература (странски и домашни
академски трудови); и сива литература. Големо влијание врз изработката на текстот имаа книгите и трудовите на Сандра Фредман, Марк Бел, Евелин Елис и Одни

 1. Терминот сива литература се однесува на неформалано публикувани материјали, како, на пример, извештаи, студии, трудови, итн, кои се објавени од организации, институции итн. чија примарна дејност не е издаваштвото.
 2. Закон за спречување и заштита од дискриминација. Службен весник на Република Македонија бр.50/2010; Одлука на Уставен суд У.бр.82/2010 (15.09.2010).
 3. Види вовед на Поглавје III за појаснување за заедничкото разгледување на основите пол и род; раса, боја на кожа и етничка припадност; и религија или верско уверување и други видови уверувања.
 4. Имињата на случаите од меѓународните судови и тела се дадени во оригинална транскрипција, со цел да им се олесни на корисниците на Водичот полесно консултирање на дополнителна литература во врска со истите
Лични случаи

Примери за дискриминација:

Сара:

Се јавува во туристичка агениција за да резервира за одмор за првата недела од јуни.
Тие и понудуваат неколку опции а потоа таа објаснува дека има “BPD (емоционално нестабилна)”. Агенцијата потоа вели дека таа не може да уплати за одмор кај нив. На истиот ден нејзина пријателка, што нема ментални проблеми, се јавува на истата агенција и на неа и дозволуваат да резервира за истиот тој период. Туристичката агенција ја одбила Сара само поради нејзината состојба. Ова е директна дискриминација.

Стефан:

Стефан е ментално стабилен но сопственикот на теретаната во која тој вежба, слушнал дека Стефан е ментално нестабилен и поради тоа Стефан бил избркан од Теретаната. Ова е уште еден пример за директна дискриминација.

Сатиш:

Сатиш скоро се преселил во Англија од Индија. Тој бара работа, но не може да аплицира за рабпотата која ја сака бидејки компанијата прима само вработени кои имаат англиско државјанство. Ова е пример за индиректна расна дискриминација.

Приватна градинка:

Приватна градинка одбива да прими мало дете бидејки тој не може сам да оди во тоалет. Родителите им објаснуваат дека боледува од Hirschsprung, но тие сепак одбиваат. Ова е пример за дискриминација од попреченост

Линкови

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Оставете коментар.