Училишни практики во демократската ера

Новинарско известување/Репортажа за загадување на воздухот

Од учениците се бара да се потсетат на заклучоците од истражувањата направени во врска со загадувањето на воздухот. На табла се пишуваат главните заклучоци.

Учениците се потсетуваат на  следните регулативи и документи поврзани со правата за заштита на здрава животна средина.

Оставете коментар.