Училишни практики во демократската ера

Демократско дебатирање и собирање гласови

На учениците им се поставуваaт следните мотивирачки прашања: „Што правите кога некој ви кажува нешто со кое се согласувате?“, „Што правите кога некој ви кажува нешто со кое не се согласувате?“

 

Очекувани одговори: дебатираме, се караме, се повлекувам, понекогаш го менувам мислењето итн.

Оставете коментар.