Училишни практики во демократската ера

Демократски вредности на граѓаните и општеството

Запознавање со ученичките права и одговорности.

Истражување за демократските вредности на граѓаните и општеството.

Развивање на аналитичко мислење.

Продлабочување на знаењата од статистичка обработка на резултатите.

Продлабочување на знаењата на графичко прикажување на резултатите.

Оставете коментар.