Училишни практики во демократската ера

Скала на учество

Учениците преку бура на идеи се прашуваат да наведат што подразбираат под активно учество на децата во донесување на одлуки. Одговорите се пишуваат на табла.

Од учениците се бара да наведат примери на учество во донесување на одлуки во семејството, а потоа примери на учество во донесување на одлуки во училиштето. Одговорите се пишуваат на табла во две колони. Во првата колона се пишуваат примери на учество во семејството, а во втората за училиштето.

Оставете коментар.