Училишни практики во демократската ера

Реклама за правата на децата

На учениците им се поставуваат следните прашања како потсетување на правата на децата од претходните работилници:

  • Зошто правата на децата се важни?
  • Што мислите, дали може некое право да му се одземе на некого доколку не го заслужува?

Оставете коментар.