Училишни практики во демократската ера

Насилство на интернет

Се почнува  со  бура  на  идеи за поимот насилство. Учениците се поттикнуваат да дадат примери на секојдневно насилство и одговорите се пишуваат на табла.

Откако ќе се исцрпат одговорите, побарајте од учениците да ги групираат во три категории: физичко, вербално и насилство со однесување.

Оставете коментар.