Училишни практики во демократската ера

Кампања против насилство

Учениците се прашуваат што подразбираат под терминот интернет-насилство. Одговорите се пишуваат на табла (според одговорите на учениците може заеднички да резимира дека интернет-насилство е кога некој користи интернет или мобилен телефон да навредува, понижува, прави шеги или да им се заканува на другите).

Оставете коментар.