Училишни практики во демократската ера

Справување со дискриминација – прв дел

На учениците им се даваат инструкции кој каде да седне во училницата. Се бара секој од учениците од лист/листови хартија да направат топка. Потоа им се кажуваат правилата на играта: секој од своето место, без станување, треба да постигне погодок во корпата за отпадоци. Тој што ќе постигне „кош“, ќе добие награда. Наставникот ја позиционира корпата поблиску до некои ученици, со што ги става во привилигирана позиција во однос на другите.

Оставете коментар.